Kodeks uczciwych praktyk PSEmu.pl

stanowiący załącznik nr 1 oraz nieodłączną część Regulaminu PSEmu.pl

Zakres świadczonych usług oraz charakter zagadnień opisywanych przez Serwis PSEmu.pl budzić może negatywne skojarzenia i wątpliwości w kwestii legalności prowadzonych działań. Ponadto, przywołaną niejasność rozpatrywać można w odniesieniu do kilku kwestii, dlatego niniejszym kodeksem jednoznacznie określa się stanowisko oraz praktyki postępowania obowiązujące w Serwisie PSEmu.pl w kwestiach, jakie budzić mogą zastrzeżenia w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa czy norm etycznych.

1. Konsole

a) Liczne odwołania do systemów elektronicznej rozrywki jakie znaleźć można na łamach Serwisu PSEmu.pl mają jedynie charakter informacyjny. Ich użycie nie ma na celu uzyskania jakichkolwiek korzyści płynących z tego faktu, a wynika jedynie z zamiłowania do konsol i pozytywnych odczuć powstałych w wyniku użytkowania przeznaczonego dla nich oprogramowania.

b) Przywołane w powyższym punkcie określenia użyte zostały z premedytacją, bo choć zakres działalności PSEmu.pl jasno wskazuje preferencje w wyborze konsoli, to bezdyskusyjnie w obrębie serwisu obowiązuje zasada wolności przekonań, przez co niedopuszczalnym jest znieważanie i zniesławianie osób o odmiennych poglądach, niezależnie do czego one się odnoszą.

2. Emulacja

a) Analogicznie do określonego powyższej zamiłowania do konsol, żywimy głęboki szacunek do osób które poświęcają czas na tworzenie oprogramowania emulującego działanie systemów elektronicznej rozgrywki. Nie ma znaczenia czy wytwór ww. pracy jest rezultatem umowy zawartej z wielkim koncernem i umożliwia uruchamianie tytułów z poprzednich generacji na nowej konsoli tej firmy, czy wynika jedynie z osobistych zainteresowań, aspiracji i chęci stworzenia otwartoźródłowego oprogramowania dla innych miłośników konsoli. Doceniamy pracę, wiedzę, umiejętności, zamiłowanie i chęć popularyzacji systemu.

b) Pomimo wielu kontrowersji, wierzymy w słuszność formalnego podejście do tematu emulacji. Propagujemy pozyskiwanie oprogramowania jedynie z legalnych źródeł i jego użytkowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Znaki towarowe

a) Na stronach Serwisu PSemu.pl, niejednokrotnie znaleźć można znaki towarowe odnoszące się do nazw systemów elektronicznej rozgrywki, tytułów gier, producentów sprzętu i oprogramowania. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli.

b) Znaki towarowe zostały użyte jedynie w celach informacyjnych, zgodnie z dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw należnych ich właścicielom.
c) Należy jasno zaznaczyć, że eksponując znaki towarowe, nie istnieją powiązania gospodarcze pomiędzy Serwisem PSEmu.pl, a właścicielem znaku. Znaki towarowe nie zostały wykorzystane w celu uzyskania korzyści z tego powodu, a ich użycie nie ma w zamyśle pogorszyć stanu tych znaków czy ich renomy.
d) Niezależnie od powyższego, podkreśla się że:

  • „SONY” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation;
  • „PlayStation”, „PS”, „PS2”, „PS3”, „DUALSHOCK” wraz z odpowiadającymi im logotypami są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
  • Google Play oraz jego logotyp są znakami towarowymi firmy Google LLC.
  • App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

4. Rozpowszechnianie oprogramowania

a) Oprogramowanie dostępne w Serwisie PSEmu.pl jest rozpowszechniane nieodpłatnie z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich i majątkowych oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. 

b) PSEmu.pl nie rości sobie praw do cudzego oprogramowania, a z tytułu jego rozpowszechniania nie czerpie korzyści majątkowych. Dystrybucja oprogramowania przebiega zgodnie z warunkami licencji bądź na podstawie stosownej zgody autora.

5. Cele Serwisu PSEmu.pl

a) Popularyzowanie tematyki związanej z konsolami marki PlayStation, gier przeznaczonych na te konsole oraz oprogramowania służącego ich emulacji.

b) Propagowanie prawidłowych wzorców wśród osób zainteresowanych tematyką określoną w punkcie 5a. w szczególności pozyskiwanie oprogramowania z legalnych źródeł i jego użytkowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymiana opinii z tym związanych w sposób zapewniający poszanowanie godności innych osób.

c) rozwijanie Serwisu PSEmu.pl celem zapewnienia stosownego poziomu merytorycznego oferowanych usług oraz wysokiej jakości publikowanych treści.

6. Zasady użytkowania Serwisu PSEmu.pl

Powyższe punkty przekładają się bezpośrednio na określone Regulaminem warunki korzystania z Serwisu PSEmu.pl, których meritum przytacza się poniżej i dla wyjaśnienia wzbogaca krótkim komentarzem:

a) Serwis PSEmu.pl działa legalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkowników serwisu obowiązuje zakaz publikowania treści bezprawnych, nielegalnych, lub naruszających prawa należne osobom i podmiotom trzecim, w tym materiały niezgodne z zapisami Regulaminu oraz zasad obowiązujących w Serwisie PSEmu.pl. 

b) Serwis PSEmu.pl działa z poszanowaniem opinii, dóbr i praw osób trzecich. Użytkowników serwisu obowiązuje zakaz publikowania treści szerzących nienawiść w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. Niedopuszczalnym jest znieważanie i zniesławianie osób o odmiennych poglądach.

c) Serwis PSEmu.pl w świetle przepisów stanowi utwór chroniony autorskimi prawami osobistymi i majątkowymi. Treści i materiały autorskie, stanowią własność autora i nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z przyjętymi zasadami bez uprzedniego uzyskania zgody.

d) Serwis PSEmu.pl nie akceptuje spamu. Jako szczególny przypadek naruszenia zasad o których mowa w punkcie 6c jest publikacja w Serwisie PSEmu.pl materiałów reklamowych bez uprzedniego uzyskania zgody autora. Czynność taka stanowi nie tylko niedozwoloną modyfikację dzieła, ale również narusza zapisy:

  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

e) Niestosowanie się do zapisów określonych w pkt 6 niniejszego Kodeksu skutkować może  złożeniem zawiadomienia do przewidzianych prawem organów ścigania.

7. Zmiana kodeksu

a) Administrator Serwisu PSEmu.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższego kodeksu w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowych zapisu kodeksu na stronach Serwisu PSEmu.pl i poinformowania o tym fakcie użytkowników Serwisu.

Wersja 0.9 z dnia 02.08.2021 r.