Regulamin PSEmu.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Definicje
§ 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
§ 4. Warunki świadczenia usług elektronicznych
§ 5. Własność intelektualna
§ 6. Odpowiedzialność, reklamacje i nieprawidłowości
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
§ 8. Zaprzestanie świadczenia usług elektronicznych
§ 9. Postanowienia końcowe

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internetowy Serwis PSEmu.pl dostępny w domenie psemu.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis PSEmu.pl, warunki i zasady świadczenia tych usług, zakres odpowiedzialności, warunki rezygnacji z korzystania oraz zakończenia świadczenia usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 2) Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu PSEmu.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24 poz. 83 ze zm.), b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), c) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016), e) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. § 2. DEFINICJE 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu PSEmu.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. SERWIS PSEMU.PL - grupa powiązanych ze sobą w celu zwiększenia funkcjonalności stron internetowych, aplikacji, interaktywnych obiektów i innych materiałów dostępnych pod aktualnym adresem domenowym psemu.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją. 3. USŁUGODAWCA – Karol Motyczyński, będący osobą fizyczną nieprowadzącą zarejestrowanej działalności gospodarczej, twórca, właściciel i administrator serwisu internetowego pod nazwą PSEmu.pl prowadzonego w ramach działalności o charakterze osobistym. Adres poczty elektronicznej: admin[małpa]psemu[kropka]pl 4. USŁUGOBIORCA – korzystająca z Serwisu PSemu.pl osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu PSEmu.pl. 6. APLIKACJA - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usług Elektronicznych Usługodawcy i dostarczanie żądanej treści Usługobiorcom, najczęściej z wykorzystaniem przeglądarek internetowych. 7. FORUM DYSKUSYJNE – Usługa Elektroniczna służąca do wymiany informacji i poglądów między Usługobiorcami i Usługodawcą przy użyciu przeglądarki internetowej; 8. RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. § 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu PSEmu.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1) interaktywne strony internetowe, 2) aplikacje internetowe, 3) forum dyskusyjne.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. § 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu jest nieodpłatne. 2. Usługi Elektroniczne określone w § 3 ust 1. Regulaminu są świadczone na czas nieokreślony. 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu PSEmu.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 5. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy, Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania i publikacji w Serwisie PSEmu.pl treści o charakterze reklamowym, w tym treści komercyjnych, marketingowych i innych materiałów stanowiących użytek komercyjny. 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, 2) dostęp do poczty elektronicznej, 3) przeglądarka internetowa, 4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§ 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Serwis PSEmu.pl publikuje w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej. 2. Wszystkie treści autorskie zamieszczone w Serwisie PSEmu.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Usługodawcy:

1) Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia autorskiej zawartości Serwisu PSEmu.pl bez zgody Usługodawcy. 2) Wykorzystanie bez pisemnej zgody Usługodawcy, autorskich treści i elementów składających się na zawartość Serwisu PSEmu.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 3) Korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z zapisami niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Oprogramowanie opublikowane w Serwisie PSEmu.pl rozpowszechniane jest zgodnie z zasadami licencji lub po uzyskaniu stosownej zgody autora. 4. Wszelkie znaki towarowe użyte zostały z poszanowaniem praw należnych ich właścicielom, zgodnie z dobrymi obyczajami i Kodeksem uczciwych praktyk. 5. Dostarczając treści do Serwisie PSEmu.pl, Usługobiorca wyraża zgodę na ich przetwarzanie, publikację i rozpowszechnianie zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem. 6. Szczegółowe informacje w zakresie własności intelektualnej i zasad z nią związanych określa załącznik nr 1 pn. Kodeks uczciwych praktyk PSEmu.pl, udostępniony przez Usługodawcę na stronach Serwisu PSEmu.pl i stanowiący nieodłączną część niniejszego Regulaminu. § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 1. Serwis PSEmu.pl jest udostępniony Usługobiorcom w stanie takim jaki jest („as is”) i Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w związku z świadczonymi Usługami Elektronicznymi, a ewentualna odpowiedzialność Usługodawcy za wady Serwisu PSEmu.pl, jest w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie wyłączona. 2. W najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Serwisem PSEmu.pl, w szczególności z jego działaniem lub niedziałaniem, a także współdziałaniem z innym oprogramowaniem i urządzeniami. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

1) szkody spowodowane błędną konfiguracją urządzenia końcowego (sprzętową lub programową) Usługobiorcy i ewentualne nieprawidłowe działanie Serwisu PSemu.pl z tego powodu; 2) szkody spowodowane błędną obsługą lub niewłaściwym użytkowaniem Serwisu PSEmu.pl; 3) utracone korzyści w przypadku ewentualnego czasowego braku działania lub nieprawidłowego działania Serwisu PSEmu.pl

4. Celem zwiększania jakości Usług Elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu PSEmu.pl Usługobiorca może zgłaszać uwagi i wszelkie zauważone błędy i nieprawidłowości za pośrednictwem:

1) Forum Dyskusyjnego pod adresem url: https://psemu.pl/forum/ 2) poczty elektronicznej na adres: admin[małpa]psemu[kropka]pl

5. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu sprawy, w szczególności rodzaj, lokalizację i datę wystąpienia nieprawidłowości. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie sprawy przez Usługodawcę. 6. Rozpatrzenie zgłoszenia przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 31 dni. 7. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie jest wysyłana w formie jakiej dokonano zgłoszenia, tj. za pomocą Forum Dyskusyjnego, bądź na adres e-mail Usługobiorcy z którego przesłano zgłoszenie. § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 13 RODO informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest określony w §1 ust.2 Usługodawca (w niniejszym §7 zwany także "Administratorem"). 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: admin[małpa]psemu.pl 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane:

1) w celu świadczenia Usług Elektronicznych związanych z działaniem Serwisu PSEmu.pl, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania na Forum Dyskusyjnym oraz przesyłania komentarzy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres wskazany w §8 ust. 1 pkt. 3, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody; 2) w celach statystycznych i analitycznych Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 3) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe Usługobiorców są przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez czas świadczenia Usług Elektronicznych lub odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 6. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 7. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą elektroniczną na adres admin[małpa]psemu.pl 8. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 9. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Serwisu PSEmu.pl - niepodanie tych danych uniemożliwi założenie konta na Forum Dyskusyjnym lub świadczenie innych usług w ramach Serwisu PSEmu.pl. 10. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w załączniku nr 2 pn. Polityka Prywatności PSEmu.pl, udostępnianej przez Administratora na stronach Serwisu PSEmu.pl i stanowiącej nieodłączną część niniejszego Regulaminu. § 8. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Rezygnacja i zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych na życzenie Usługobiorcy może nastąpić:

1) niezwłocznie i ulega zakończeniu w momencie zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej polegającej na wyświetlaniu treści publikowanych w Serwisie PSEmu.pl, użytkowaniu Aplikacji internetowych Serwisu PSEmu.pl, czy przesyłaniu i dostarczaniu danych przez elementy interaktywne; 2) bez zbędnej zwłoki, w wyniku samodzielnego usunięcia przez Usługobiorcę konta z przynależnymi mu wpisami oraz zaprzestanie korzystania z Forum Dyskusyjnego działającego w Serwisie PSEmu.pl; 3) w terminie do 21 dni licząc od potwierdzenia rezygnacji z Usług Elektronicznych polegających na wyświetlaniu w Serwisie PSEmu.pl opublikowanych przez Usługobiorcę treści takich jak: komentarze, wpisy Aktualności, Artykuły czy innych materiałów. Dla celów dowodowych rezygnację należy złożyć pisemnie drogą elektroniczną na adres admin[małpa]psemu.pl;

2. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług Elektronicznych, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Zakończenie świadczenia Usług w przypadku rażącego, uporczywego lub nagminnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub zapisów niniejszego Regulaminu może nastąpić niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorcy. § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Usługi dostępne w ramach Serwisu PSEmu.pl są świadczone zgodnie z prawem polskim. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 3. Spory, które powstaną w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy; 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego Regulaminu w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowego Regulaminu na stronach Serwisu PSEmu.pl i poinformowania o tym fakcie osoby korzystające z serwisu. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu PSEmu.pl, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Wersja 0.9 z dnia 02.08.2021 r.